Prace budowlane przy bazylice

Prace budowlane przy bazylice

Kategoria: Inne,

W kwietniu 2017 roku złożyliśmy wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków Pustek poklasztornych, Domu Sióstr, Zamku Generała i Plebanii w ramach programu priorytetowego "Poprawa jakości powietrza. Część druga - Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie" . Po wstępnej analizie wniosków przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został on zaakceptowany i przekazany do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie do dalszej analizy. Na chwilę obecną otrzymaliśmy pismo informujące nas, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje weryfikacji wniosków pod względem formalnym, zgodności z audytami energetycznymi. W najbliższym czasie zostaniemy zaproszeni na spotkanie robocze celem konsultacji i uszczegółowienia informacji podanych w przedłożonych wnioskach, które będą podlegały dalszej ocenie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W październiku 2017 r. rozpoczęliśmy przygotowania do złożenia wniosku o uzyskanie środków finansowych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ratowanie budynku Pustek poklasztornych, zgodnie z wcześniej poczynionymi ustaleniami z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie. Przygotowaliśmy wówczas program funkcjonalno-użytkowy budynku pustek. Program ten jest potrzebny zarówno do wniosku o termomodernizację jak również wiąże się z wnioskiem o rewitalizację. Otóż w ramach kolejnych etapów prac starając się o dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego trzeba mieć na piśmie zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie na prowadzenie prac budowlanych, który uwarunkował ją, że w pierwszym etapie prac dokonamy wymiany pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną zgodnie z jeszcze wcześniejszym zapisem, kiedy to realizowane były prace w poprzednim projekcie, i zostało ustalone że zamontowana dotychczas blachodachówka jest to tylko pokrycie tymczasowe zabezpieczające – pokrycie dachowe natomiast w późniejszym czasie dokonana zostanie wymiana dachówki na docelową wraz z wymianą obróbek blacharskich na miedziane i wszystkich elementów dachowych. Wymianie też będzie podlegać więźba dachowa oraz system orynnowania. W/w prace uwarunkowują wydanie dalszych pozwoleń na prowadzenie innych prac budowlanych wewnątrz budynku Pustek Poklasztornych dlatego od wymiany poszycia dachu trzeba było rozpocząć prace i właśnie na ten zakres złożyć pierwszy wniosek.

Trzeba powiedzieć, że wniosek był zagrożony. To dzięki staraniom wielu osób, a w szczególny sposób prezesa i komandora Zakonu pana Stanisława Osmendy, a także Kapitana Żeglugi Morskiej z Sopotu komandora Zakonu Zbigniewa Sulatyckiego wniosek przeszedł i otrzymaliśmy dotację. Kwota dofinansowania 800 tys. zł brutto, a wkład własny to ponad 80 tys. zł. Tak więc zgoda Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie na ten etap, zakres prac i pomoc komandorów: Stanisława Osmendy i Zbigniewa Sulatyckiego pozwala nam ubiegać się o składanie następnego wniosku na przyszły rok o kolejne dofinansowanie.

Wystąpiliśmy także do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w zakresie odtworzenia stropu . Również otrzymaliśmy tę dotację. Kwota dofinansowania 180 tys. zł brutto, a wkład własny ok. 19 tys. zł. W ramach prowadzonych tych prac zostanie odtworzony strop typu Rector na wschodnim skrzydle budynku.

Wystąpiliśmy także do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie o wyrażenie zgodny na wykonanie prac budowlanych w ramach projektu: tymczasowego utwardzenia (taki warunek konserwatora) powierzchni parkingowych i drogi dojazdowej w Zespole Kościoła i d. Klasztoru Bożogrobców w Miechowie. W minionym tygodniu ukończyliśmy projekt budowlany na tę rozbudowę i złożyliśmy wniosek do Małopolskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie o wydanie pozwolenia na jego realizację. Po uzyskaniu wszelkich pozwoleń przystąpimy do rozpoczęcia prac budowlanych.

Przy tej okazji pragnę bardzo serdecznie podziękować panu Piotrowi Okuńskiemu, przedsiębiorcy, który bardzo dużo pomaga mi w tych sprawach we wszystkich urzędach podczas mojej choroby. Bóg zapłać.
Dziękujmy, Kochani Panu Bogu za to co otrzymujemy, dołóżmy także swój udział duchowy i materialny. Bardzo proszę o modlitwy powierzając wszystko Opatrzności Bożej.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z rozpoczętych pracy przy wymianie pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną.